• Privacyverklaring Linden Loopbaan

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Linden Loopbaan, KvK nummer 77738500

Gouverneur Borretstraat 9, 5041 CS  Tilburg, anja@lindenloopbaan.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Linden Loopbaan

Linden Loopbaan verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via face-to-face contact, de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, zoals uw werkgever, uw verzekeraar of via het UWV.

Persoonsgegevens

Linden Loopbaan verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres, Skype-adres en telefoonnummers

• Geboortedatum en –plaats

• Geslacht

• Pasfoto (indien aanwezig op het CV en verstrekt door u)

• Burgerservicenummer

• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

• Uitkeringssituatie

• CV, LinkedIn gegevens en sollicitaties

• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

• Gezondheidsgegevens

• Gegevens betreffende de inhoud en het proces van uw traject

• Gegevens in een plan van aanpak

• Gespreks- en andere verslagen

• Probleemanalyses

• Gegevens uit een deelnemerslijst voor trainingen verstrekt door opdrachtgever

• Gegevens in vragenlijsten

• Arbeidsprognose

• Bankgegevens

• Inhoud van communicatie, correspondentie en notities

• Gegevens in contactformulier op de website

Doeleinden

Linden Loopbaan verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

· Het onderhouden van contact;

· Een goede en efficiënte dienstverlening;

· Begeleiden van cliënten in hun loopbaan;

· De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en outplacement;

· Verzorgen van trainingen, workshops of andere groepsbijeenkomsten;

· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering;

· Beheer van het cliëntenbestand en het opdrachtgeversbestand;

· Rapporteren met de opdrachtgever pas na toestemming van u;

· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

· Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

· Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of mijn opdrachtgever inzake uw begeleiding, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter/WIA,

Tevens verwerk ik uw persoonsgegevens omdat Linden Loopbaan hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo effectieve en efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
  • Bescherming van mijn financiële belangen;
  • Verbetering van mijn diensten;

Beveiliging en beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Gegevens delen met derden

In het kader van mijn dienstverlening kan Linden Loopbaan persoonsgegevens uitwisselen. Linden Loopbaan kan, voor de hiervoor genoemde doeleinden, gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van mijn website, testbureaus of ingeschakelde ZZP-ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Linden Loopbaan heeft afspraken gemaakt met deze partijen over de omgang met uw persoonsgegevens. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Linden Loopbaan aan een wettelijke verplichting moet voldoen.  Linden Loopbaan zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Onedrive of Google. Hiervoor zijn vanuit Microsoft Dynamics de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van OneDrive, Google Analytics, LinkedIn, Whatsapp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Linden Loopbaan zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Linden Loopbaan zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Herleidbare gegevens van u worden tot 1 jaar na einde contract bewaard. Geanonimiseerde clientgegevens ten behoeve van beroepsaccreditatie, de Belastingdienst en factuurgegevens worden 5 jaar bewaard.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Linden Loopbaan passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies 

Linden Loopbaan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Uw rechten

U heeft het recht om Linden Loopbaan een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Linden Loopbaan verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per mail sturen naar: anja@lindenloopbaan.nl.

Bij het indienen van het verzoek, zal ik u vragen zich te identificeren om misbruik van deze rechten te voorkomen. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Ik zal alles in het werk stellen om zorgvuldig te werken. Mocht het zo zijn dat u het hiermee niet eens bent, laat het mij dan weten. Komen we er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Linden Loopbaan kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


De begeleiding van Anja was een aangenaam cadeau mag ik wel zeggen. Met onverdeelde aandacht oprecht met kandidaten aan de slag. Doet wat ze zegt, zegt wat ze doet.

,,

Ontwerp en realisatie: B-more design - CMS: Schmeits Websolutions - Foto's: Paul Bekkers Fotografie